Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Luizter

Versie 2.3

 1. Definities
 1. Luizter is een vennootschap onder firma naar Nederlands Recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 20133475. Luizter is als merknaam geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 1004507
 2. De door Luizter aangeboden diensten betreffen het verzorgen van muzikale omlijsting c.q. podiumkunsten bij diverse gelegenheden, waaronder in ieder geval, doch niet limitatief bruiloften, recepties, verjaardagen, uitvaarten, jubilea, netwerkbijeenkomsten of diners. Luizter is eigenaar het concept Luizterverhaal. Luizterverhalen worden enkel en exclusief uitgevoerd door vertellers en muzikanten van Luizter. Daarnaast fungeert Luizter ook als boekingsbureau voor de hiervoor genoemde podiumkunsten.
 3. Hieronder worden definities weergegeven van een aantal in deze algemene voorwaarden gehanteerde termen:

           - Opdrachtgever: een natuurlijk persoon of rechtspersoon, met wie Luizter een overeenkomst
             van opdracht heeft gesloten ten behoeve van het verzorgen van podiumkunsten.
           - 
Uitvoerdatum: de datum waarop Luizter of een door haar ter beschikking gestelde artiest
             podiumkunsten zal verzorgen.
           - 
Aanbieding: vrijblijvende vermelding van een prijs voor een dienst.
           - 
Offerte: een gericht aanbod in de zin van de wet jegens een potentiële opdrachtgever.
           - 
Annulering: het door opdrachtgever ontbinden van de overeenkomst van opdracht,
             waardoor de overeengekomen uitvoering geen doorgang meer zal hebben.
          - 
Verhindering: de overeengekomen uitvoering kan op het afgesproken moment en door de
             betreffende artiest niet doorgaan vanwege een in de algemene voorwaarden opgenomen
             reden, waardoor er aanvullende afspraken dienen te worden gemaakt.
          - 
Overmacht: al hetgeen in de wet en jurisprudentie als overmacht wordt gekwalificeerd,
            alsmede alle van buiten komende oorzaken of gebeurtenissen, voorzien of niet voorzien,
            waarop Luizter geen invloed kan of kon uitoefenen en waardoor Luizter of de door haar ter
            beschikking gestelde artiest niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst na te
            komen. 

 

 1. Werking
 1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Luizter en opdrachtgevers.
 2. De algemene voorwaarden van Luizter prevaleren te allen tijde, ook indien de opdrachtgever over (eigen) algemene voorwaarden beschikt. Van deze bepalingen afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van opdrachtgever, binden Luizter niet tenzij uitdrukkelijk door Luizter aanvaardt. 
 3. Onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van derden.
 4. Niet alleen Luizter maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever door Luizter zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene bepalingen een beroep doen. 
 5. Deze algemene bepalingen blijven van kracht indien Luizter geheel of gedeeltelijk van naam, rechtspersoon of samenstelling verandert.

 

 1. Totstandkoming en duur
 1. Alle aanbiedingen van Luizter, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend en dienen niet te worden gekwalificeerd als aanbod in de zin van 6:217 lid 1 BW, tenzij het een offerte betreft of schriftelijk anders is vermeld door Luizter.
 2. Alle offertes zijn in beginsel twee weken geldig, tenzij anders is vermeld op de betreffende offerte.
 3. Luizter verricht haar werkzaamheden op grond van een overeenkomst van opdracht, welke als zodanig tot stand komt door aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Luizter en ondertekening van de overeenkomst van opdracht. Luizter zal de overeenkomst met opdrachtgever na aanvaarding van de offerte zo snel mogelijk op schrift vastleggen en aan de opdrachtgever doen toekomen. Opdrachtgever zal er zorg voor dragen dat deze overeenkomst binnen 2 dagen volledig ondertekend bij Luizter in het bezit is.
 4. Luizter kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden indien de opdrachtgever of derde naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijk verschrijving of vergissing bevat.
 5. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

 1. Betaling
 1. Ten behoeve van de betaling van de gage ontvangt opdrachtgever een factuur uit naam van Luizter.
 2. Alle prijzen en tarieven die door Luizter worden gehanteerd of in rekening worden gebracht zijn in euro’s uitgedrukt, tenzij anders vermeld. 
 3. De genoemde prijzen en tarieven ten aanzien van natuurlijke personen zijn inclusief btw en reiskosten binnen Nederland en België, tenzij anders vermeld.
 4. De genoemde prijzen en tarieven ten aanzien van rechtspersonen zijn exclusief btw en inclusief reiskosten binnen Nederland en België, tenzij anders vermeld.
 5. Tenzij anders wordt overeengekomen dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum betaling te zijn geschied.
 6. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het volledige factuurbedrag heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Luizter heeft dan het recht om zonder nadere aankondiging in rechte nakoming te vorderen. Tevens is Luizter gerechtigd het optreden te annuleren, zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het, voor het optreden overeengekomen, bedrag te betalen. Luizter is met het annuleren van het optreden door bovenstaande reden niet schadeplichtig jegens opdrachtgever.
 7. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is opdrachtgever over iedere maand een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met een contractuele rente van 2%. Daarnaast is opdrachtgever gerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% van het verschuldigde bedrag bedragen met een minimum van € 250,00. Tevens zal opdrachtgever alle overige in redelijkheid te maken kosten zoals, maar niet beperkt tot, juridische, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten aan Luizter vergoeden.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid van Luizter is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Luizter komt. 
 2. Luizter kan door opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en grove schuld van Luizter. In het geval op Luizter enige aansprakelijkheid zou rusten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het aan de opdrachtgever gefactureerde bedrag.
 3. Bij het inschakelen van derden ter uitvoering van opdrachten zal Luizter steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Luizter is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Luizter gaat ervan uit en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.
 4. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur of instrumenten. 
 5. Luizter is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk in het geval van verlies, diefstal en/of aan de opdrachtgever toebehorende gelden en/of goederen. 
 6. Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn voor schade aan en/of verlies van zaken die door Luizter en/of door haar aangewende derden aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. Tevens is opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van zaken die gebruikt zijn tijdens het optreden van Luizter of een door Luizter ter beschikking gestelde artiest. 
 7. Indien opdrachtgever bepaalde verplichtingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst overdraagt aan derden, blijft opdrachtgever primair verantwoordelijk voor de uitvoering van deze verplichtingen. Opdrachtgever zal derden voorzien van een kopie van de primaire overeenkomst, inclusief alle betreffende stukken.
 8. Indien opdrachtgever handelt in strijd met deze algemene voorwaarden of de specifieke bepalingen betreffende het optreden, heeft Luizter het recht diens verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten. In geval opdrachtgever in gebreke blijft aan deze algemene bepalingen of de specifieke bepalingen van het optreden te voldoen en het optreden als gevolg van deze tekortkoming niet binnen 1 uur na het overeengekomen tijdstip kan aanvangen, is Luizter gerechtigd het optreden geen doorgang te laten vinden zonder dat opdrachtgever daarmee ontheven wordt van zijn verplichting het voor het optreden overeengekomen bedrag te betalen. Luizter is in dat geval niet aansprakelijk of schadeplichtig jegens opdrachtgever.
 9. Indien één der partijen in gebreke blijft bij de uitvoering van deze overeenkomst, behoudens in het geval van overmacht, zal zij verplicht worden een boete aan de andere partij te betalen overeenkomstig het bedrag dat aan opdrachtgever gefactureerd is voor het betreffende optreden(inclusief BTW). Tevens komen alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de tekortschietende partij.
 10. Voor zover niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en aanspraken van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Luizter in verband met verrichten van werkzaamheden door Luizter in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, dan wel met de feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd.
 11. Opdrachtgever vrijwaart Luizter voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kan van Luizter en de opdrachtgever aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 12. Indien Luizter in verband met het hierboven genoemde toch aansprakelijk wordt gesteld door derde(n), dan zal opdrachtgever Luizter zowel in als buiten rechte bijstaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Luizter in verband hiermee zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

 1. Annulering
 1. Opdrachtgever is gerechtigd te annuleren onder de voorwaarde dat het navolgende percentage van het voor volledige uitvoering van de afgesproken overeenkomst/opdracht door Opdrachtgever wordt vergoed:
  a. in geval van uitstel of annulering tot zes weken voor de uitvoerdatum, 50% van het honorarium;
  b. in geval van uitstel of annulering in de periode van vier tot zes weken liggend voor de uitvoerdatum, 70% van dat honorarium;
  c. in geval van uitstel of annulering van vier weken voor de uitvoerdatum, 80% van dat honorarium.
 2. In onderling overleg en uitsluitend schriftelijk kunnen partijen, van hetgeen in 6.1 is opgenomen, afwijken.
 3. Wanneer de opdrachtgever een Luizterverhaal geboekt heeft en het Luizterverhaal in concept is geschreven, alvorens de annulering door opdrachtgever wordt gemeld, zullen de schrijfkosten van het Luizterverhaal 100% in rekening gebracht worden. Over het resterend bedrag worden de percentages uit artikel 6.1 gehanteerd.
 4. Indien het houden van het evenement/optreden op de overeengekomen datum door de overheid tijdelijk verboden is, zal Opdrachtnemer op basis van beschikbaarheid kosteloos mee verplaatsen naar een nieuwe datum (binnen 1 jaar na oorspronkelijke datum). Wanneer het optreden niet verplaatst wordt maar geannuleerd, hanteren wij de annuleringsregeling zoals opgenomen in onze algemene voorwaarden.
 5. Indien er geen sprake is van een tijdelijk verbod op het evenement of optreden, hanteren wij de in 6.1 genoemde percentages.

 

 1. Verhindering
 1. Indien Luizter of een door haar ter beschikking gestelde artiest is verhinderd als gevolg van ziekte, een noodgeval, een belangrijke verplichting of beroepsmatige verantwoordelijkheid of andere onvoorziene omstandigheden zal Luizter:

  a. in overleg met de opdrachtgever het optreden verplaatsen naar een andere datum; of
  b. in overleg met de opdrachtgever voor een vervang(st)er zorgdragen, waarbij de eventuele meer- of minderprijs met de opdrachtgever vooraf zal worden overlegd; of
  c. indien Luizter en de opdrachtgever geen overeenstemming bereiken, de overeenkomst ontbinden onder restitutie van eventueel betaalde voorschotten. Luizter is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van de Luizter.

 

 1. Overmacht
 1. In geval van verhindering door overmacht, in de zin van art. 6:75 BW, zijn partijen niet verplicht de overeenkomst uit te voeren en zullen alle reeds gemaakte kosten ten behoeve van het optreden voor eigen rekening zijn. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake.

 

 1. Uitvoering podiumkunsten
 1. Luizter zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden altijd uiterste zorgvuldigheid in acht nemen. Luizter komt artistieke vrijheid toe ten aanzien van de uitvoering van de podiumkunsten, een en ander met inachtneming van de opdrachtgever gemaakte afspraken.
 2. De opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens, informatie of instructie, die noodzakelijk is voor de uitvoering. Indien dit niet tijdig wordt verstrekt, heeft Luizter het recht om de overeenkomst op te schorten. Eventuele hiermee gemoeide kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Luizter kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. In het geval opdrachtgever geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van Luizter of een door haar ter beschikking gestelde artiest heeft gemaakt, zal opdrachtgever op verzoek van Luizter kosteloos een kopie van de (beeld)opnamen of foto’s aan Luizter verstrekken.
 5. Geluids- en/of beeldopnamen of foto’s van optredens van Luizter of een door haar ter beschikking gestelde artiest die in het bezit zijn van Luizter, mogen door Luizter gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
 6. Opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de prestaties van Luizter erkent dat de inhoudelijke samenstelling van het optreden en de presentatie daarvan door Luizter bepaald wordt, een en ander met inachtneming van de met opdrachtgever gemaakte afspraken.
 7. De locatie waar Luizter de podiumkunsten zal verzorgen moet voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de overeenkomst van opdracht, welke een integraal onderdeel van de overeenkomst vormt. Opdrachtgever is daarnaast te allen tijde verantwoordelijk voor het aanwezig zijn op de locatie van een overkapping om Luizter, de door haar ter beschikking gestelde artiest en/of de apparatuur c.q. instrumenten bij slechte weersomstandigheden droog en beschut te houden voor, tijdens en na de uitvoering van de podiumkunsten.
 8. Luizter is gerechtigd te allen tijde af te zien van en/of de uitvoering te staken of op te schorten in de navolgende gevallen:
  a. Indien door welke omstandigheden dan ook de veiligheid van Luizter of van de door haar ter beschikking gestelde artiest of apparatuur niet meer gegarandeerd is;
  b. Bij grove belediging of geweld jegens Luizter of een door haar ter beschikking gestelde artiest;
  c. Het ongevraagd door derden bedienen en/of beschadigen van apparatuur die eigendom is van Luizter of een door haar ter beschikking gestelde artiest.
   
 1. Opschorting en ontbinding
 1. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Luizter het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Tevens is opschorting mogelijk als:

  a. na het sluiten van de overeenkomst aan Luizter omstandigheden ter kennis zijn gekomen    die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  b. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Luizter kan worden gevergd. In dit geval behoudt Luizter zich het recht voor tot vordering van schadevergoeding.
   
 2. Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Luizter het recht om de overeenkomst met onmiddellijk ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. In ieder geval in de navolgende omstandigheden is Luizter bevoegd de overeenkomst per direct te ontbinden als:

  a. na het sluiten van de overeenkomst aan Luizter omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  b. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Luizter kan worden gevergd;
  c. de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient, een verzoek indient tot toepassing van de schuldsanering natuurlijk personen of wordt geconfronteerd met een beslag op enig eigendom;
  d. de opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;
  e. de opdrachtgever komt te overlijden.
   
 3. Ontbinding vindt plaats door middel van een aangetekend schrijven aan de opdrachtgever, aldus zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. Indien de overeenkomst op grond van het vorenstaande wordt ontbonden, is Luizter niet aansprakelijk voor voldoening van enige door opdrachtgever of derden gemaakte kosten of schadevergoeding. 
 5. Luizter behoudt zich te allen tijde het recht voor om schadevergoeding voor directe of indirecte schade te vorderen, voor zover de reden voor ontbinding is toe te rekenen aan opdrachtgever. 

 

 1. Privacy
 1. De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan Luizter verstrekt, zal Luizter zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Luizter zal de gegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en bij eventuele (toekomstige) mailingen of aanbiedingen. 
 2. Luizter heeft voor de verwerking van persoonsgegevens een privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring wordt meegestuurd met de offerte en is in te zien op de kantoorlocatie van Luizter: iepenlaan 26, 4661 WN in Halsteren.
 3. Luizter zal geen persoonsgegevens van de opdrachtgever uitlenen, verhuren, verkopen of op een of andere wijze openbaar maken, zonder de voorafgaande toestemming van opdrachtgever. 
 4. Luizter zal geen foto’s of films publiceren waarop de opdrachtgever herkenbaar in beeld is, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.
 5. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Luizter gehouden is vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van opdrachtgever aan derden te verstrekken, en Luizter zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Luizter niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. 
 6. Opdrachtgever stemt er mee in dat Luizter opdrachtgever voor klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan opdrachtgever dit kenbaar maken. Luizter behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en de persoonlijke database.

 

 1. BUMA/STEMRA
 1. De opdrachtgever verplicht zich met betrekking tot de exploitatie van auteursrechten, tot de verschuldigde afdracht rechtstreeks aan BUMA/STEMRA.
 1. Klachten
  1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met Luizter gesloten overeenkomst dienen uiterlijk binnen 2 weken na uitvoering vd werkzaamheden schriftelijk bij Luizter te worden gemeld. De ontvangst van deze klacht zal worden bevestigd binnen 5 werkdagen, waarna deze binnen 14 dagen in behandeling wordt genomen. Binnen deze termijn wordt de klager uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek om de klacht op te lossen. Indien klager hier niet voor openstaat, zal Luizter de klacht in behandeling nemen en uiterlijk binnen 21 dagen na indiening van de klacht, de klager van een antwoord voorzien.

            

 1. Toepasselijk recht en geschillen
  1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Luizter wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Luizter voortvloeien kunnen ter beslechting aan de Nederlandse rechter, zijnde de rechtbank Zeeland-West-Brabant worden voorgelegd voor zover dit niet-consumenten betreft. In het geval van een rechtsverhouding met een consument is steeds bevoegd de rechter van de woonplaats van de consument.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend opgesteld in de Nederlandse taal.
  3. Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, doet dit niet af aan de rechtskracht van de overige bepalingen in de algemene voorwaarden en worden de eerdergenoemde bepalingen hierbij nu voor als dan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepalingen.
  4. Luizter is gerechtigd de bepalingen van deze algemene bepalingen tussentijds te wijzigen.